Privacy Policy

Pivacy Policy complience in Fin­nish (Tie­to­suo­ja­se­los­te)

Tämä tie­to­suo­ja­se­los­te kos­kee KEKRI Fin­nish street food Oy:n tie­to­suo­jaa ja toi­men­pi­tei­tä yri­tyk­sen pal­ve­lu­jen käyt­tä­jien yksi­tyi­syy­den tur­vaa­mi­sek­si. Vii­mei­sin päi­vi­tys 5.8.2019

 

 1. Rekis­te­rin pitäjä 

KEKRI Fin­nish street food Oy
Jar­ru­mie­hen­ka­tu 2 B 156, 00520 Hel­sin­ki
Y-tun­nus: 2994741-7
info@kekrifinnishstreetfood.fi

 

 1. Rekis­te­rin nimi 

KEKRI Fin­nish street food Oy:n asia­kas- ja markkinointirekisteri.

 

 1. Hen­ki­lö­tie­to­jen käsittely

KEKRI Fin­nish street food Oy kerää hen­ki­lö­tie­to­ja asia­kas­suh­tei­den­sa hoi­ta­mis­ta var­ten. Hen­ki­lö­tie­to­ja kerät­täes­sä yri­tys nou­dat­taa EU:n ylei­sen tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen (679/2016) aset­ta­mia vaa­ti­muk­sia käyt­tä­jän hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lys­sä. Mikä­li käyt­tä­jä ei hyväk­sy täs­sä tie­to­suo­ja­se­los­tees­sa esi­tel­ty­jä käy­tän­tö­jä, ei hän voi käyt­tää Kekrin palveluita.

Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­ly­pe­ri­aat­teet ja käy­tän­nöt kun­nioit­ta­vat asiak­kai­den ja yhteis­työ­kump­pa­nien yksi­tyi­syyt­tä. KEKRI Fin­nish street food Oy kerää hen­ki­lö­tie­to­ja, kun käyt­tä­jä ottaa yhteyt­tä yri­tyk­seen. KEKRI Fin­nish street food Oy voi kerä­tä hen­ki­lö­tie­to­ja myös jul­ki­sis­ta läh­teis­tä (esim. Fin­der) sovel­tu­vien lakien sal­li­mas­sa laajuudessa.

Muis­sa tilan­teis­sa hen­ki­lö­tie­to­ja käsi­tel­lään vain asian­omai­sen suos­tu­muk­sel­la. KEKRI Fin­nish street food Oy ei tee käyt­tä­jiä auto­maat­ti­sia päätöksiä.

 

 1. Rekis­te­rin sisältö

KEKRI Fin­nish street food Oy kerää käyt­tä­jis­tä seu­raa­via tietoja:

 1. Hen­ki­lön perus­tie­dot, kuten etu- ja suku­ni­mi, osoi­te­tie­dot, puhe­lin­nu­me­ro ja sähköpostiosoite.

 

 1. Las­ku­tuk­seen ja mak­su­käyt­täy­ty­mi­seen liit­ty­vät tiedot.

 

 1. Verk­ko­käyt­täy­ty­mi­sen tie­dot KEKRI Fin­nish street food Oy:n verk­ko­si­vuil­la (https://kekrifinnishstreetfood.fi/) Google Ana­ly­tics pal­ve­lun avul­la ja yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen välityksellä.

 

 1. Asiak­kuus­suh­teen hoi­ta­mi­seen liit­ty­vät tie­dot, kuten osto- ja peruu­tus­tie­dot, asia­kas­pa­laut­teet sekä käyt­tä­jän ja KEKRI Fin­nish street food Oy:n väli­nen viestintä.

 

 1. Hen­ki­lö­tie­to­jen säi­ly­tys ja suojausaika

Rekis­te­rin hen­ki­lö­tie­dot säi­ly­te­tään luot­ta­muk­sel­li­si­na ja nii­hin on pää­sy vain KEKRi Fin­nish street food Oy:n hen­ki­lös­töl­lä, joil­la työ­teh­tä­vien­sä puo­les­ta käsit­te­le­vät hen­ki­lö­tie­to­ja. Hen­ki­lös­töl­lä, joka osal­lis­tuu hen­ki­lö­tie­to­jen kerää­mi­seen, on vai­tio­lo­vel­vol­li­suus asia­kas­tie­toi­hin liit­tyen. Rekis­te­rin tie­dot kerä­tään KEKRI Fin­nish street food Oy:n omiin digi­taa­li­siin tie­to­kan­toi­hin, siten että tar­vit­ta­vas­ta tie­to­tur­vas­ta huo­leh­di­taan asi­aan­kuu­lu­vin keinoin.

Van­hen­tu­neet tai tar­peet­to­mat hen­ki­lö­tie­dot pois­tam­me asi­aan­kuu­lu­val­la taval­la. Käyt­tä­jän hen­ki­lö­tie­to­ja säi­ly­te­tään kor­kein­taan 5 vuot­ta, ellei nii­den säi­lyt­tä­mi­sel­le ole yhä rekis­te­rin pitä­jäl­le perus­tel­tua syy­tä kuten 5 vuo­den sisäl­lä syn­ty­nyt asia­kas­suh­de.  Kir­jan­pi­to­lain tai muun sovel­tu­van lain vel­voit­teis­ta joh­tuen KEKRI Fin­nish street food Oy saat­taa jou­tua säi­lyt­tä­mään hen­ki­lö­tie­to­ja edel­lä mai­nit­tua ajan­jak­soa kauemmin. 

 

 1. Rekis­te­rin ylläpito 

KEKRI Fin­nish street food Oy oikai­see ja täy­den­tää rekis­te­ris­sä ole­vat vir­heel­li­set tai puut­teel­li­set tie­dot joko oma-aloit­tei­ses­ti tai pyy­det­täes­sä. Tie­to­ja voi­daan myös pois­taa rekis­te­ris­tä käyt­tä­jän niin pyy­täes­sä. Kaik­ki pyyn­nöt rekis­te­riä kos­kien tulee teh­dä kirjallisena.

Käyt­tä­jäl­lä, joka on KEKRI Fin­nish street food Oy:n rekis­te­ris­sä, on mil­loin tahan­sa oikeus tar­kas­taa rekis­te­riin tal­len­ne­tut, käyt­tä­jää itse­ään kos­ke­vat tie­dot. Tar­vit­taes­sa käyt­tä­jä saa rekis­te­rin tie­dois­ta kopion itsel­leen. Käyt­tä­jän pyyn­nös­tä syn­ty­vät oikai­su­tar­peet suo­ri­te­taan ilman aihee­ton­ta viivästystä.

 

 1. Tie­to­suo­ja­se­los­teen muutokset

Pidä­täm­me oikeu­den muut­taa tätä tie­to­suo­ja­se­los­tet­ta, ilmoit­ta­mal­la sii­tä KEKRI Fin­nish street food Oy:n verk­ko­si­vuil­la.